Ngaji Yukszz surat Al Mudatsir yah

Qs.Al Mudatsir[74:27-30]
74:27. Tahukah kamu apa (neraka) Saqar itu?
74:28. Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
74:29. (Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia.
74:30. Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga).
74:31. Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat; dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan): “Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?”Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.

Mungkin gue termasuk orang-orang yang memiliki penyakit di hatinya karena justru yang menjadi pertanyaan gue, apa maksud bilangan 19 ini dan apakah benar perumpamaan?
Perumpamaan apakah?
Kenapa bilangan itu jadi cobaan bagi orang-orang kafir?
kenapa orang-orang yang diberi Al Kitab menjadi yakin?
dan kenapa bisa menambah iman orang beriman?
kalo gitu mari kita simak penjelasan dari hehemampus???

Dalam Al-Quran terdapat berbagai rahasia angka2 yang benar2 mengagumkan. Dibawah sebagian kecil penemuan yg telah ditemukan dalam Al-Quran :

Jumlah Kata Yang Berlawanan
Kesukaran (asy-syaddah) : 102 = Kesabaran (ash-shabr) : 102

Musibah (al-mushi_bah) : 75 = Bersyukur (asy-syukr) : 75

Hidup (al-haya_h): 145 = Mati (al-mawt) : 145

Perbuatan baik (ash-sha_liha_t) : 167 = Perbuatan buruk (as-sayyi’a_at) : 167

Dunia (ad-dun-ya_) : 115 = Akhirat (al-a_khirah): 115

Ucapan terang (al-jahr): 16 = Ucapan tersembunyi (al-alaniyah): 16

Jumlah Kata Yang Berhubungan

Syaitan (syaytha_n) atau (syaya_thi_n): 88 = Malaikat (mala_ikah) atau (malak) : 88

Mereka berkata (qa_lu_) : 332 = Katakanlah! (qul) : 332

Kecintaan (al-muhabbat): 83 = Keta’atan (ath-tha’aat): 83

Hidayah (al-hida_yah): 79 = Rahmat (ar-rahmat) : 79

Keselamatan (as-salaam) : 50 = Kebaikan (ath-thayyibaat): 50

Iblis (al-ibli_s) : 11 = Memohon perlindungan Allah (dari iblis): (al-sti’a_dhatu billaah) : 11

Jumlah kata “hari [tunggal/singular]” (yawm): 365
Jumlah kata “bulan” (sahar) : 12
Jumlah kata “hari-hari (jamak/plural)” : 30

Al-Qur’an terdiri dari 114 surat; angka 114 merupakan kelipatan dari 19, sama dengan 6 dikali 19.
Ada banyak angka kelipatan 19 lainnya:
– Jumlah kata “Allah” dalam Al-Qur’an adalah 2698 (19 x 142);
– Jumlah kata “Maha Penyayang” dalam Al-Qur’an adalah 114 (19 x 6);
– Jika kita tambahkan semua angka dalam Al-Qur’an (tanpa menghitung pengulangannya), kita akan mendapatkan angka 162.146, yakni 19 x 8534;
– Jumlah huruf dalam Alquran adalah 330733, yang bila dibagi dengan bilangan 19 akan ditemukan angka 17407 x 19.
– Surat pertama yang diwahyukan terdiri dari 19 ayat.
– Jari jari kelingking = 4 ruas
jari manis = 4 ruas
jari tengah = 4 ruas
jari telunjuk = 4 ruas
jari jempol (ibu jari) = 3 ruas
( 4 + 4 + 4 + 4 + 3 ) Total jumlah = 19 ruas
– Jumlah 2 ruas tangan + Jumlah 2 ruas kaki = 4 x 19 = 74
Surah ke 74 dalam Al-Quran adalah Surah Al-Insan(manusia)

Jika ada ayat yang hilang satu ayat saja maka akan mengacaukan sistem enskripsinya. Al-Quran memang luarbiasa, dibuat sungguh luarbiasa.Maka ada jaminan dari ALLAH Al-Quran TIDAK BISA dipalsukan, ditambah apalagi ditiru.

Ada beberapa surah dalam Al-Quran yang sengaja ditunjukkan oleh ALLAH huruf2 yang di enskripsi/interlocking system. Dulu ayat2 ini beberapa ahli tafsir mengatakan adalah seruan, nama surah dan menyerahkan bahwa hanya ALLAH yang tahu.
Sekarang ayat2 itu ternyata mempunyai fungsi yang luarbiasa sebagai penjaga, penjamin dan petunjuk, tentang interlocking system pada Al-Quran.

Ayat2 itu adalah huruf2 “Muqatta-aat”
Jadi jika terjadi penambahan atau pengurangan ayat.Maka system ini akan kacau tidak tersusun rapi.

Penjelasan singkat

Di dalam Quran terdapat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) surat-surat yang diawali dengan 14 (empat belas) macam kombinasi dari 14 (empat belas) huruf-huruf “Muqatta-‘aat”. 14 huruf-huruf itu adalah : alif, lam, mim, ra’, kaf, ha’, yaa’, ain, shad, tha’, shin, qaf, nun, dan kha’.

14 macam kombinasi huruf adalah :
1. Alif, lam, mim
2. Kha, mim
3. Alif, lam, ro’
4. Alif, lam, mim, ro’
5. Tho’, sin
6. Tho’, sin, mim
7. Ya’, sin
8. Nun
9. Kaf, kha’, ya’, ain, shod
10. Alif, lam, mim, shod
11. Shod
12. Qof
13. Ain, sin, qof
14. Tho’, ha’

Ke – 29 surat-surat itu adalah : surat ke : 2, 3, 7, 10 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, dan 68. Jika bilangan dari banyaknya huruf (14), banyaknya kombinasi (14), dan jumlah
surat (29), maka hasilnya: 14 + 14 + 29 = 57. (atau 19 X 3 ).

1. Alif, lam, mim = 8 kali
2. Kha, mim = 7 kali
3. Alif, lam, ro’ = 6 kali
4. Alif, lam, mim, ro’ = 1 kali
5. Tho’, sin = 3 kali
6. Tho’, sin, mim = 2 kali
7. Ya’, sin = 1 kali
8. Nun = 1 kali
9. Kaf, kha’, ya’, ain, shod = 1 kali
10. Alif, lam, mim, shod = 1 kali
11. Shod = 3 kali
12. Qof = 2 kali
13. kha,mim.Ain, sin, qof = 1 kali
14. Tho’, ha’ = 1 kali
Jumlah banyaknya ayat yang muncul dalam Al-Quran : 8+7+6+1+3+2+1+1+1+1+3+2+1+1 = 38 = (19 x 2) kelipatan 19

Surat ke-2, 3, 29, 30, 31, dan 32 diawali huruf ‘Alif’, ‘Lam’, dan ‘Mim’. Jumlah total huruf-huruf tersebut pada surat-surat tersebut merupakan kelipatan 19.

Surat ke Alif Lam Mim total kelipatan 19
2 4502 3202 2195 9899 19 X 521
3 2521 1892 1249 5662 19 X 298
29 774 554 344 1672 19 X 88
30 544 393 317 1254 19 X 66
31 347 297 173 817 19 X 43
32 257 155 158 570 19 X 30

Surat ke-42 dan surat ke-50 diawali huruf ‘Qof’. Setelah diteliti huruf ‘Qof’ yang terdapat pada kedua
surat tersebut sebanyak 114 huruf (atau 19 X 6 ). Ada yang berpendapat bahwa huruf ‘Qof’ ini singkatan dari kata ‘Quran’ karena Quran terdiri dari 114 surat.

Surat ke Jumlah kata ‘Qof’ kelipatan 19
42 57 19 X 3
50 57 19 X 3
Jumlah 114 19 X 6

Surat ke-42 diawali huruf ‘Ain’, ’Sin’, dan ‘Qof’. Setelah diteliti jumlah total ketiga huruf tersebut pada surat ke-42 merupakan kelipatan 19.

Surat ke ‘Ain’ ‘Sin’ ‘Qof’ Total kelipatan 19
42 98 54 57 209 19 X 11

Surat ke-13 diawali huruf ‘Alif’, ‘Lam’, ‘Mim’, dan ‘Ro’. Jumlah total huruf-huruf tersebut pada
surat ke-13 merupakan kelipatan 19.

Surat ke Alif’ Lam Mim Ro total kelipatan 19
13 605 480 260 137 1482 19 X 78

Surat ke-7 diawali huruf ‘Alif’, ‘Lam’, ‘Mim’, dan ‘Shod’. Jumlah total huruf-huruf tersebut pada
surat ke-7 merupakan kelipatan 19.

Surat ke Alif’ Lam Mim Shod total kelipatan 19
7 2529 1530 1164 97 5320 19 X 280

Surat ke-19 diawali huruf ‘Kaf’, ‘Kha’, ‘Ya’, Ain, dan ‘Shod’. Jumlah total huruf-huruf tersebut pada
surat ke-19 merupakan kelipatan 19.

Surat ke Kaf Kha Ya Ain Shod total kelipatan 19
19 137 175 343 117 26 798 19 X 42

Surat ke-10, 11, 12, 14, dan 15 diawali huruf ‘Alif’, ‘Lam’, dan ‘Ro’. Jumlah total huruf-huruf tersebut pada surat-surat tersebut merupakan kelipatan 19.

Surat ke Alif Lam Ro total kelipatan 19
10 1319 913 257 2489 19 X 131
11 1370 794 325 2489 19 X 131
12 1306 812 257 2375 19 X 125
14 585 452 160 1197 19 X 63
15 493 323 96 912 19 X 48

Surat ke-19 diawali huruf kaf, ha’, ya’, ain, dan shod.

Surat ke-20 diawali huruf tho’ dan ha’.

Surat ke-26 diawali huruf tho’, sin, dan mim.
Surat ke-27 diawali huruf tho’ dan sin

Surat ke-28 diawali huruf tho’, sin, dan mim. Perhatikanlah hubungan berikut ini :

Surat ke Awal-an tho ha sin mim Jumlah (kelipatan 19)
19 kaf,ha,ya,’ain,shod x 175 x x
20 tho, ha 28 251 x x
26 tho, sin, mim 33 x 94 484
27 tho, sin 27 x 94 x
28 tho, sin , mim 19 x 102 460
Jumlah 107 426 290 944 1767 (19X93)

Demikianlah sebagian makna dari huruf2 hijaiyah sebgai Interlocking system pada Al-Quran, sehingga penambahan atau pengurangan satu ayatpun akan menghilangkan aturan angka 19.

Iklan